תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

סימפל קרדיט בע”מ )להלן: “החברה”(

מבוא

אתר החברה מהווה פלטפורמה מקוונת המאפשרת הנפקת כתב ערבות דיגיטלי של סימפליגו, כהגדרתו ובנוסחו, אשר מיועד להוות בטוחה לטובת המוטב/המשכיר , כערובה לחיובי המזמין, הנערב, כשוכר עבור עצמו על פי הסכם השכירות של דירת מגורים פרטית בהתאם להוראות סעיף 25י. לחוק השכירות והשאילה, תשל”א ,1971- והכל בכפוף לאמור להלן.

בעצם השימוש באתר ובשירותי החברה, המשתמש/ ת מביע/ה את הסכמתו/ה לתקנון ו/או תנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות, אשר מהוות חלק בלתי נפרד מהאתר ו/או מהזכות לעשות שימוש באתר. במקרה ואינך מעוניינ/ת/ מסכימ/ה שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותיו.

לשימת לב המשתמשים – אי עמידה בפירעון החיובים על פי הסכם ההתקשרות עם החברה ו/או במקרה של מימוש ו/או חילוט הערבות ו/או ההלוואה שתועמד למזמין, ככל שתועמד – עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

1. כללי

1.1 תקנון ותנאי השימוש ) להלן: ” התנאים” או “תנאי שימוש”( אלו מסדירים את השימוש באתר “סימפליגו” /”Simpligo “בכתובת: il.co.simpligo.www://https( להלן: “האתר”( ובכל השירותים והמוצרים המוצעים באמצעותו ) ביחד ולחוד להלן: “ה שירותים”(. בכל מקום שמצוין אתר או השירותים , אזי אותה הוראה תחול ביחס לשניהם במשתמע )קרי השימוש באחד מהמושגים , נעשה מטעמי נוחות בבד (, למעט בסעיפים שבהם יצוינו הוראות נפרדות לאיזה מהמושגים )אתר או שירותים ( בפרט.
תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש באתר, הזמנת שירותים ורכישות באמצעותם לרבות במסגרת מועדון הלקוחות וכל יתר השירותים, אשר טעונים רישום, בין אלה שקיימים ובין העתידיים.
תנאים אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש באתר ובשירותיו בינך )להלן: ” משתמש קצה ” או “משתמש” או “המזמין”( לבין בעלי האתר סימפל קרדיט בע”מ ) להלן: ” החברה”(. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כל שימוש ו/או רכישה דרך האתר מהווה את הסכמתך לתנאי ההסכם. במקרה ואינך מעוניין/ מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותיו.
יובהר כי מזמין אשר ביצע הזמנה של שירותים מהחברה ו חתם על הסכם התקשרות במסגרת התהליך הקיים באתר )להלן: ” הסכם ההתקשרות “( , נוטל על עצמו בנוסף את הוראות הסכם ההתקשרות, כחלק ממערך ההתחייבויות כלפי החברה.
1.2 תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות לבד.
1.3 הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי הוראותיהם או תוקפם.
1.4 כתנאי לשימוש באתר, הנך מצהיר כי הנך בגיל 21 לפחות והינך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר ו לביצוע כל הפעולות שנדרשו ויידרשו בהליך הגשת הבקשה ו/או בקשר לשירותים .
1.5 כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאים ו/או לא לעשות שימוש לרעה.
1.6 תנאי למתן השירותים הוא כי המזמין מצהיר כי הינו שוכר פרטי של המושכר/הנכס מאת המוטב למטרת מגורים עצמיים, ופועל במסגרת בקשה זו עבור עצמו, ואין נהנה אחר מלבדו, וככל ויש או יהיו נהנים נוספים עליו למסור הודעה מפורטת בכתב בעניין זה.
1.7 השירותים הניתנים באתר מיועדים לבעלי תעודת זהות ישראלית ובעלי כרטיס אשראי בלבד, כמתחייב מתהליך זיהוי הלקוח ועוד כמפורט להלן.
1.8 השירותים הניתנים באתר, בשלב זה ועד להודעה חדשה, הינם בגין עסקאות לשכירת דירה פרטית, עבור המזמין בלבד, בישראל בלבד ומיועדים לבעלי תעודת זהות ישראלית בלבד . הוראות תקנון זה יחולו במשתמע על אינטראקציה ו/או שירות שניתן באתר .
1.9 מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. נא לחץ כדי לעיין במדיניות הפרטיות.

2. הגשת בקשה לערבות סימפליגו ושיקול דעת החברה

2.1 האתר, בכפוף לכל האמור בו, מאפשר לפנות לחברה בבקשה להעמדת כתב ערבות דיגיטלית של סימפליגו לטובת המוטב/המשכיר, כערובה לחיובי המזמין, הנערב , כשוכר על פי הסכם השכירות בהתאם להוראות סעיף 25י. לחוק השכירות והשאילה, תשל”א,1971- על מנת שהחברה תשקול את בקשתו ותעמיד לו ערבות סימפליגו, בהתאם להוראות תנאי השימוש, הסכם ההתקשרות ומדיניות החברה.
2.2 במסגרת הליך הגשת הבקשה המזמין יידרש להצהיר ולמסור מידע, אשר נכונות הצהרותיו והמידע שימס ור לחברה מהווים תנאי לבחינת בקשתו ולהעמדת ערבות סימפליגו, כאשר החברה פועלת בהסתמך על הצהרות המזמין והמידע שמסר. המזמין מאשר כי לחברה זכות לבדוק ו/או לאמת את הפרטים והמידע שמסר אך אין בעצם אישור בקשתו להעמדת ערבות סימפליגו ו/או בעצם העמדת הערבות כדי להוות אישור כלשהו של החברה בגין ביצוע בדיקה כלשהי ו/או אין בכך כדי להוות אישור בגין נכונות הצהרותיו והמידע שמסר, והמזמין מתחייב כי מסר וימסור מידע נכון ומדויק לחברה ונוטל אחריות מלאה בגין כך, לרבות כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
2.3 הנתונים שמסר המזמין בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע של האתר. אין חובה על -פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו יתכן ותוגבל משימוש בשירות שטעון הרשמה. החברה לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ותנאי השימוש, הניתנת לעיון באתר .
2.4 בכפוף לעמידת המזמין בתנאים המקדמיים וכן בהתאם למדיניות החברה תבחן החברה את בקשתו ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולתשלום העמלה לחברה, תהא החברה רשאית להעמיד ערבות סימפליגו לטובת המזמין ולפקודת המוטב, והכל בכפוף להוראות הסכם ההתקשרות , תקנון תנאי השימוש – כך שהחברה תהא ערבה על פי כתב הערבות כלפי המוטב, ובהתאמה המזמין נוטל אחריות והתחייבות לשלם ו/או לשפות את החברה בהתאם להוראות הסכם זה.
2.5 מוסכם כי החברה תהא רשאית, בכל עת עד למסירת הערבות למוטב, שלא לאשר את הבקשה ו/או שלא להשלים את התהליך ו/או שלא להעמיד את ערבות סימפליגו ו/או לבטל את הערבות – לרבות אם נמסרה הודעה למזמין כי הבקשה לערבות אושרה באופן כזה או אחר ו/או כל הודעה דומה אחרת, בין במקרה של אי התאמה של המידע שנמסר על ידי המזמין ו/או חשש לשימוש לרעה ובין בכל מקרה אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ללא חובת נימוק, והמזמין מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. אין באמור כדי לגרוע מהעדר תוקף ו/או העדר נפקות הערבות במקרה שהפרטים שנמסרו אינם נכונים ו/או אינם תקינים ו/או אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לבטל את הערבות גם לאחר מסירת הערבות, בין היתר בנסיבות של שימוש לרעה, מרמה ויתר הנסיבות על פי הדין – והמזמין יישא באחריות הבלעדית בעניין זה.

3. הצהרות והתחייבויות המזמין

3.1 המזמין מאשר כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או ההתקשרות בהסכם, ככל והתקשר עם החברה בהסכם ההתקשרות, נעשית לאחר שהמזמין בחן את צרכיו, את תנאי ההתקשרות עם החברה, תנאי השימוש באתר ובשירותיה, מדיניות הפרטיות, התאמת השירות של החברה, נוסח הערבות סימפליגו, מכיר בשיקול דעתה הבלעדי של החברה שלא לאשר את הבקשה ו/או לא לאשר העמדת ערבות ו/או באם לבטל את הערבות, ומצא את כל האמור לשביעות רצונו ומתאים מכל הבחינות למטרותיו ולדרישותיו, הסכים לכל ואישר כי הוא מוותר בזה על כל טענת אי התאמה ו/או כל טענה אחרת.
3.2 המזמין מאשר ומצהיר כי מסר ו/או ימסור את הפרטים במסגרת הליך הגשת הבקשה, לרבות של מוטב/המשכיר, בהסכמה מלאה, לרבות של המוטב/המשכיר, וכי המידע שנמסר הינו נכון ומדויק, וככל ויחול שינוי כלשהו במידע שנמסר, המזמין יודיע לחברה על כך בכתב.
3.3 המזמין מאשר את בקשתו להזמין את שירותי החברה ו/או ערבות סימפליגו, על תנאיהם והוראותיהם, כמות שהם )”is as )”ובכפוף לזמינותם )”available as)”, והחברה אינה יכולה להבטיח את התאמת שירותי החברה או זמינות שירותי החברה, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
3.4 המזמין מאשר כי החברה תהא רשאית לקבל ולשמור את פרטיו וכל המידע שמסר ו/או שנתקבל בגינו, במחשבי החברה ו/או שרתיה ו/או במאגר החברה, באשר המה, ולנהוג בהם בהתאם למדיניות החברה, לרבות מדיניות הפרטיות, וכן נותן הסכמתו לקבל הודעות מטעם החברה ו/או חברת אשראי בקשר עם קבלת השירות.
3.5 המזמין מאשר כי ידוע לו כי אין בהעמדת ערבות סימפליגו לפקודת המוטב, כדי לגרוע מכל אחריות ו/או חבות של המזמין כלפי המוטב ו/או כדי לגרוע מכל אחריות ו/או חבות כלפי החברה, לרבות לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל סכום ו/או נזק שייגרם עקב המימוש ו/או החילוט ו/א ו התנהגות המזמין.
3.6 בכל מקרה של מימוש ו/או חילוט של ערבות סימפליגו שהועמדה לפקודת המוטב, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות עקב טעות ו/או הטעיה, לא תהיה למזמין כל טענה ו/או דרישה מאת החברה ו/או מי מטעמה, והמזמין ישא באחריות בלעדית לכל מעשה ו/או מחדל מטעם המוטב, ונוטל אחריות לנקוט בכל פעולה ו/או הליך כנגד המוטב, וימצה את מלוא זכויותיו אל מול המוטב בלבד, והמזמין מוותר על כל טענה כנגד החברה.
3.7 המזמין מאשר כי האחריות לבדוק את תוכן הסכם השכירות ותנאיו נשוא הבקשה לערבות, הינה באחריותו הבלעדית .

4. הגבלת שימוש והגבלת מתן שירותים

4.1 המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בשירותי החברה ו/או באתר בכפוף לתנאי השימוש כפי שיהיו מעת לעת , בהתאם לנוסח המעודכן, כאשר באחריות המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאים אלה.
4.2 תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכנים בין שהם נצפים או בעלי גישה אחרת, אלא בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.
4.3 השימוש באתר ו/או בשירותי החברה כפופים בין היתר להתחייבויות המשתמש שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מסכים בזאת שלא לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות, לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן , לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או התוכן הדיגיטלי, לעשות שימוש ברובוט , עכביש , סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח )אינדקס( אל התוכן הדיגיטלי, להשכיר, להשאיל , לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג’.
4.4 החברה רשאית, שלא לאפשר למזמין להשתמש בשירותי החברה ו/או בכל שירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישום לשירות, ו/או לאזור האישי ו/או או לחסום את גישה אליהם, בכל מקרה לפי כל דין ובין היתר במקרים הבאים:

  • אם בעת ההרשמה לשירות מסר המשתמש במתכוון פרטים שגויים , לרבות אם קיים חשש אצל החברה כי הדבר נעשה במתכוון;
  • אם תהליך הזיהוי לא הושלם ו/או נמצא אי התאמה כלשהי בזיהוי ו/או בפרטים ו/או אם קיים חשש כי המשתמש אינו הנהנה של השירותים .
  • אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או באתר החברה ו/או בשירותים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של החברה;
  • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על -פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
  • אם קיים חשש לביצוע שימוש לרעה בשירותי החברה ו/או באתר ו/או לביצוע גלישה, סריקה או שימוש בשירותי החברה באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי משתמש רגיל, לרבות Bots או.Crawlers , ו/או אם קיים חשש לניסיון לבצע הפרות של זכויות יוצרים ו/או פגיעה בקניין רוחני ו/או ביצוע הנדסה חוזרת ;
  • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי )ככל שהשירות ניתן בתשלום(;
  • אם יש לך חוב כספי לחברה ו/או למי מטעמה, או לכל תאגיד בשליטתה, ו/או כלפי צדדי ג’, ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

4.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות להתאים, לעבד, לשנות או להפסיק את שירותי החברה, את מאפייני השירות, עיצובו והיקף זמינותו, בין אם באופן חלקי או מלא ומבלי שתהיה מחויבת ליתן למשתמש הודעה מוקדמת על כך. מובהר בזאת כי למשתמש לא תקום טענה, תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל ביצוע שינויים כאלה או בשל אי זמינות שירותי החברה .

.5 מימוש הערבות והשלכותיה

5.1 במקרה של מימוש הערבות ו/או חילוטה, כולה או חלקה, יעמדו בפני המזמין מספר אפשרויות, ובין היתר תשלום מלוא סכום הערבות ו/או להתקשר עם החברה בהסכם הלוואה, אשר יאפשר למזמין לשלם את חוב המזמין לחברה עקב המימוש וזאת בפריסת תשלומים ובריבית , כאשר הפרת הוראות ההסכם יחייב את המזמין בריבית פיגורים והפרשי הצמדה למדד והכל בהתאם להוראות ההסכם.
5.2 המזמין מאשר כי נמסרו לו כל ההוראות כנדרש על פי הדין, לרבות כי אי עמידה בפירעון החיובים על פי הסכם ההתקשרות להנפקת ערבות ו/או במקרה של מימוש ו/או חילוט הערבות ו/או ההלוואה – עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

.6 אחריות המזמין ושיפוי

6.1 המזמין מאשר את אחריותו הבלעדית לבדוק את הסכם השכירות והוראותיו ולקיימם, והמזמין מאשר כי ידוע לו כי הינו נושא באחריות מלאה ובלעדית כלפי החברה לכל חיוב הנובע מבקשתו של המזמין לערבות סימפליגו ומעצם העמדת ערבות סימפליגו ובגינה. המזמין מאשר כי בכל מקרה של מימוש הערבות מכל סיבה שהיא הוא מתחייב לשלם ו/או לשפות את החברה במלוא הסכום ששילמה החברה למוטב, וכל נזק אחר שיגרם לה מהתנהגותו של המזמין, והכל ללא כל תנאי ו/או סייג, כאשר מוסכם כי המזמין לא יהיה רשאי לקזז ו/או לעכב ו/או להפחית את חובו כלפי החברה, והוא מוותר על כך מראש. מוסכם כי ככל ויהיה למזמין טענות כלפי המוטב ו/או בקשר להסכם השכירות ו/או בקשר למימוש הערבות, לרבות טענות כנגד מימוש הערבות, יהיה עליו לפעול אל מול המוטב/המשכיר והמזמין נוטל אחריות מלאה ובלעדית בגין כך, ומאשר כי לא יהיה בכך כדי לעכב ו/או לגרוע מחובתו לשלם ו/או לשפות באופן מיידי את החברה כאמור לעיל ובהתאם להוראות הסכם זה להלן.
6.2 האתר , ובכלל זה תוכנו ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בו , ניתנים לשימוש כמות שהם )IS AS), ו לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירות ו/או התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיך.
6.3 השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה.
6.4 בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או במידת שביעות רצונך מהם.
6.5 מחמת העובדה שהמוצרים ו/או השירותים המסופקים באתר, מבוססות כידוע על טכנולוגיות, שמטיבן עלולות להיתקל בתקלות שונות. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי -מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
6.6 בהקשר זה, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת מוצרים ו/או שירותים ו/או תכנים דיגיטליים, כתוצאה מאירועים ו/או רכיבים בשירות )כגון וכאמור אספקה(, שאינם בשליטתה.
6.7 מבלי לגרוע מן האמור ובמקרים המתאימים, תהא החברה רשאית להודיע על ביטול ההזמנה ו/או הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובך בגינה, באופן שיחשב )בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או להלן לגבי הסרת אחריותה של החברה במקרים כאמור(, לפיצוי מלא ומוסכם על ידי המזמין בגין נזקים ו/או טענות ככל שיש לך בקשר עימם.
6.8 אתר זה עשוי להכיל כאמור קישורים לאתרי אינטרנט ו/או פרסומים שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד ו/או מסיבות שיווקיות ו/או פרסומיות ו/או אחרות . אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו ו/או לגבי תוכן הפרסומים ו/’או לגבי שירותים ו/או מוצרים של צדדי ג’, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לשירותים ו/או למוצרים המסופקים ע”י צדדי ג’. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור ו/או המלצה לגבי החומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעיל י האתרים האמורים וכל שימוש כאמור הינו באחריות המשתמש בלבד.
6.9 האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות אם יתפרסמו מעת לעת על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה או מי מטעמה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים )צדדים שלישיים( כשלעצמו אינו מהווה כאמור כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים וכל הסתמכות ו/או פעולה לפיהן, הינן באחריותו של המשתמש בלבד.
6.10 החברה מכבדת את פרטיותך באתר, ככל שהדבר נתון לשליטתה. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.
6.11 הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן – רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – כתוצאה מפעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלה ו/או ללא הרשאה מהחברה בקשר ישיר ו/או עקיף, עם האתר.
6.12 מבלי לפגוע בהוראת כל דין חל, המזמין מתחייב לשלם ו/או לשפות את החברה, עובדיה, נושאי המשרה שלה, מנהליה וסוכניה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות אך לא רק, בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, כתוצאה מדרישה, תביעה או טענה שעניינה או הנובעת מפעולות המזמין בשירותי החברה .
6.13 המזמין פוטר את החברה ו/או נושאי המשרה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או סוכניה, מכל חבות ו/או אחריות, והם לא יהיו אחראים לכל נזק, בין אם ישיר ו/או עקיף, מקרי ו/או תוצאתי, שנגרמו למזמין כתוצאה מהשימוש בשירותי החברה או בחוסר היכולת להשתמש בשירות, או מהסתמכות המזמין על התוכן של השירות, ובכלל זה )אך לא רק(, תוכן שמקורו בצדדים שלישיים, תקלה או שגיאה )גם אם מקורה בחברה(, או מכל שלילה או ביטול של חשבון המזמין – והמזמין מוותר על כך .

7. מדיניות ביטולים

המזמין יהיה רשאי לבקש לבטל את העסקה בכל עת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
א. המזמין מסר לחברה בקשה חתומה לביטול ערבות בהתאם לטופס הביטול ולנהלי החברה במועד הגשת הבקשה לביטול.
ב. ככל וכתב הערבות הונפק או נמסר למוטב, על המוטב למסור לחברה בקשה חתומה לביטול ערבות בהתאם לטופס הביטול ונהלי החברה במועד הגשת הבקשה לביטול. המוטב יצרף לבקשה את כתב הערבות וצילום תעודת זהות של המוטב. נציג החברה יבצע זיהוי ואימות של המוטב, לרבות באמצעות יצירת קשר עימו.
ג. ככל וטרם חלפו 14 ימים ממועד ההתקשרות והתקיימו סעיפים א ו- ב לעיל, הרי שהמזמין יחויב בדמי ביטול בגובה 5% מהעסקה או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם, הסכום יקוזז מסכום העמלה ששולמה על ידי המזמין ויתרת התשלום בגין העמלה תושב לידיו .
ד. לאחר 14 ימים ממועד ההתקשרות דמי הביטול הינם בגובה 100% מעמלה ששולמה לחברה על ידי המזמין, והמזמין לא יהיה זכאי להחזר ו/או תשלום ו/או פיצוי כלשהו.
ה. למען הזהירות, ועל אף שההתקשרות בעסקה אינה כוללת שיחה טלפונית )ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית(, הרי שככל והתקשרות כאמור תכלול שיחה כאמור, וכי המדובר באדם עם מוגבלות )כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח 1998-(, אזרח ותיק או עולה חדש, אזי באותו המקרה בלבד המועד הרלוונטי הקבוע בסעיפים ג’ ו- ד’ לעיל יהיה “ארבעה חודשים ממועד ההתקשרות” במקום “14 ימים”.
ו. יובהר כי בכל מקרה שכתב הערבות הונפק או נמסר למוטב וגם במקרה שקיים ספק בעניינים אלה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, הרי שללא קבלת בקשה המוטב לביטול הערבות בהתאם לנוהל, המזמין לא יהיה רשאי לבטל את העסקה.

8. המחאת זכויות

מוסכם בזה, כי המזמין לא יהיה רשאי להמחות ו/או להעביר ו/או להסב, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותי ו ו/או התחייבויותי ו על- פי הסכם ההתקשרות ו/או תנאי השימוש ו/או הסכם השכירות לצד שלישי כלשהו, אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה, וממילא לא יהיה רשאי לשעבד ו/או למשכן את זכויותיו על פי הסכם זה ו/או הסכם השכירות – אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה .

9. אמצעי התשלום

9.1 התשלום עבור רכישת השירותים באתר יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף למעט כרטיסי אשראי שהחברה לא התקשרה בהסכם סליקה בהקשרם, ואשר ניתנים לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה.
9.2 הנך מאשר כי ידוע לך שסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות חברת שרותי סליקה ו/או כל ספק אחר שייבחר על ידי האתר )”ספק הסליקה”( וכפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של ספק הסליקה.

10. קניין רוחני

10.1 כל זכויות היוצרים והקנין הרוחני באתר לרבות עיצובם, ו/או תוכנם, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים ו/או צדדים שלישיים, שהתירו לה לעשות באלה שימוש במסגרת האתר ו/או שיווקן, לפי העניין.
10.2 אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע המוצגים באתר ו/או יתר פריטי הקניין הרוחני המפורטים בסעיף 10.1 לעיל, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלבנטי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
10.3 שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר )אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו( של החברה ובפרט סימן המסחר של האתר, השירותים , והסימנים בכל מקום באתר , הינם קניינה הבלעדי של החברה ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

11. שירות לקוחות

בכל מקרה של שאלה בנושא התוכן הדיגיטלי או השירותים או תקלות טכניות אחרות, הנך מתבקש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה, באמצעות דף צור קשר באתר החברה או info@simpligo.co.il :מייל כתובת באמצעות

12. שינויים באתר

12.1 החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלהם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, וכן תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ו/או לשנות כל היבט אחר הכרוך באלה, לרבות את המחירים .
12.2 שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי -נוחות וכיו”ב.
12.3 לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
12.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את אספקת השירותים כאמור, כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים מראש כמפורט בסעיף 15 להלן ו/או בהתאם לצורך.

.13 מקום השיפוט וברירת הדין

13.1 תנאי שימוש אלה מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל בלבד. מוסכם כי בית המשפט המוסמך היחידי והבלעדי בקשר לכל סכסוך בין החברה למזמין יהיה לבית המשפט המוסמכים בתל אביב, והדין שיחול יהיה הדין החל בישראל.
13.2 הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו ו/או שימוש בשירותי החברה – תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.אין לתת תוקף לכללי ברירת הדין וסמכותו של כל בית משפט זר )לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים(, כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.
13.3 אם וככל שיקבע בית משפט )לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר( מוסמך )”הערכאה המשפטית”( כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

14. שינוי בתנאי ה שימוש

14.1 החברה שומרת על זכותה לשנות, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, את תנאי השימוש )” השינויים”(, ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מייד עם הטמעת ההתייחסות אליהם בתנאי שימוש אלה ו/או בזירות השירותים ו/או המוצרים הרלבנטיות באתר. לפיכך, החברה ממליצה לך לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת, אף אם הינך נוהג להשתמש בשירותי ו/או מוצרי החברה . באחריות המשתמש להתעדכן ו/או לברר האם בוצעו שינויים.
14.2 פניה בנוגע לאתר, לרבות בקשר לתנאי שימוש אלו יש לשלוח אלינו דרך עמוד צרו קשר או באמצעות פרטי הקשר המפורטים באתר .
14.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המוצרים ו/או הטבות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

15. כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא לחוזה זה ו/או המידע שנמסר על ידי המזמין.

15.1 כל הודעה על פי הסכם זה תינתן בכתב, באמצעות הדוא”ל שנמסר על ידי המזמין, באמצעות הטלפון הנייד, בדואר רשום או במסירה ביד לפי המען שנמסר על ידי המזמין – לפחות באמצעות אחד מדרכי יצירת הקשר הנ”ל .
15.2 המזמין מאשר, מצהיר ומתחייב שלא להחליף כתובת דוא”ל ו/או כתובת מגורים, אלא לאחר מסירת הודעה בכתב לחברה על כך וקבלת אישורה על קבלתו. בכל מקרה המזמין מתחייב ומצהיר כי המצאה כאמור לעיל תייתר המצאה מחוץ לתחום, וכל מסירה בכתובת זו תהווה מסירה כדין ליד המזמין- וה וא מוותר על כל טענה בעניין המצאה מחוץ לתחום וכיו”ב . בכל מקרה המזמין מאשר ומתחייב כי תהיה לו בכל עת כתובת מסירה בישראל, וככל ולא מסר כתובת בישראל, הרי שהכתובת האחרונה שמסר בישראל תיוותר כתובת לביצוע מסירה ולא יהיה לו כל טענה בגין כך, וממילא מסירה באמצעות הדוא”ל והטלפון הנייד מוסכמת בזאת .
15.3 הודעה שתישלח בדוא”ל או לטלפון הנייד של המזמין תיחשב כאילו נתקבלה ביום העסקים העוקב לשליחת ההודעה. הודעה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה לאחר עבור 72 שעות מעת מסירתה למשלוח כאמור באישור משרד הדואר, הודעה שתימסר ביד תחשב כאילו הגיעה לתעודתה במועד מסירתה ביד והודעה שנשלחה בפקס תחשב כנתקבלה בשעה 08.00 של יום העסקים למחרת שיגורה.